Odstoupení od smlouvy

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

(viz obchodní podmínky)

B. (SMLUVNÍ) ZÁRUKA ZA JAKOST


10.9. Úprava v této části B se použije jak na smlouvy uzavřené se spotřebiteli, tak s podnikateli.

10.10. Prodávající poskytuje smluvní (dobrovolnou) záruku za jakost pouze v případě, že je na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. V takovém případě se prodávající zavazuje, že věc bude po danou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

10.11. Ustanovení čl. 10.4 až 10.8.6 uvedeny výše u odpovědnosti za jakost se v takovém případě použijí ve stejném rozsahu.


12. Náklady na prostředky komunikace na dálku

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky se neliší od vaší základní sazby.

13. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

13.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce.
13.2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
13.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Jan Kotík - SWIFT, IČ: 73577855, Dělnická 661, 500 04 Hradec Králové, a to formou jednostranného právního jednání dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu

Jan Kotík - SWIFT
Dělnická 661
500 04 Hradec Králové

nebo e-mailem na adresu reklamace@cockyhk.cz.

13.4. Pro lepší orientaci uvítáme, jestli v odstoupení uvedete číslo objednávky, resp. variabilní symbol faktury. Tento údaj však není povinný.
13.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
13.6. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
13.7. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
13.8. Místo vrácení platby můžete požadovat dodání jiného zboží dle Vašeho výběru, pokud nás o Vašem rozhodnutí včas informujete, nejlépe již spolu s odstoupením od smlouvy.
13.9. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese
Jan Kotík - SWIFTDělnická 661500 04 Hradec Králové
13.10. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
13.11. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy. Veškeré zboží nabízené na našich stránkách může být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, proto Vám nevzniknou jiné náklady na navrácení zboží než poštovné.
13.12. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
13.13. Právo na odstoupení jak uvedeno výše nevzniká u smluv na zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze.

14. Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů

Mimosoudní řešení sporů je možné zejména prostřednictvím (i) dohody (ii) mediace či (iii) rozhodčího řízení a je založeno na dobrovolné účasti obou stran. Máte právo se na nás obrátit s jakoukoli stížností a žádostí o mimosoudní řešení sporu, a to na adresy, resp. emailové adresy uvedeny výše.

15. Orgán dohledu nebo státního dozoru
Se svou stížností se můžete obrátit i na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy na úseku práv spotřebitele. Podnět ČOI můžete podat i prostřednictvím internetových stránek ČOI.

16. Uložení smlouvy a přístup k ní
Uzavřená smlouva je námi archivována za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Na požádání Vám k ní umožníme přístup. Smlouva je také součástí emailové zprávy, kterou potvrzujeme Vaší objednávku.

17. Jazyk smlouvy
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

18. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a opravování chyb objednávky

18.1. Vytvoření objednávky. V tomto kroku vyberete požadované zboží, příp. jeho vlastnosti a počet kusů.
18.2. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky máte vždy možnost objednávku zkontrolovat a případně se vrátit se o krok zpět a změnit, resp. opravit vstupní údaje zadané při realizaci objednávky, zejm. upravit množství objednávaného zboží či přidat další výrobek. Celá objednávka a její cena bude následně automaticky aktualizována.
18.3. Odeslání objednávky. Objednávku odešlete elektronickou formou. Objednávka se považuje za návrh smlouvy.
18.4. Potvrzení o přijetí objednávky. Po obdržení objednávky Vám potvrdíme její doručení. Potvrzení zašleme na emailovou adresu, kterou jste zadali. Doručením potvrzení dochází k uzavření smlouvy. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podáním objednávky stvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte.

19. Stažení obchodních podmínek a smlouvy
Obchodní a reklamační podmínky jsou ke stažení zde. Znění smlouvy je součástí emailové zprávy, kterou potvrzujeme Vaší objednávku.

20. Ochrana osobních údajů

20.1. Vaše osobní údaje (viz níže) uchováváme jako jejich správce v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“).
20.2. Odesláním objednávky nám dobrovolně poskytujete Vaší osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje. Zároveň souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity výlučně pro účely vyřízení objednávky a pro případné uplatnění práv smluvních stran po jejím vyřízení. Údaje budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu, jinak po dobu tří let od jejich poskytnutí.
20.3. Osobní údaje nebudou zneužity. Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.
20.4. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme Vám povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení oúčelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,příjemci, případně kategoriích příjemců.Jako správce máme právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
20.5. Jestli se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás dle § 21 ZOO Úpožádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.Je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů majetková újma, můžete se jí domáhat dle NOZ.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 3. 2017.

Loading...