Reklamace

REKLAMACE

(viz obchodní podmínky)

10. Práva z vadného plnění, práva ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv (Reklamační řád)

A. (ZÁKONNÁ) ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

10.1. Ustanovení této části A. o zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí se uplatní v případě, že kupujícím je spotřebitel. Jde-li o nákup ze strany podnikatele, uplatní se obecná ustanovení o kupní smlouvě dle § 2099 a násl. NOZ (práva z vadného plnění).

10.2. Rozsah odpovědnosti.
V rámci odpovědnosti za jakost při převzetí odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme, že v době, kdy jste zboží převzalimá zboží vlastnosti, které byly ujednány, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi prováděné,se zboží hodí k účelu, který pro její použití uvádíme nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti azboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Doba k uplatnění vad.
Jako kupující jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Projeví-li se vada v období od šesti do dvaceti čtyř měsíců od převzetí, je nutno přítomnost vady v době převzetí prokázat.

10.4. Nároky z vad.

10.4.1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše, můžete jako kupující požadovatdodání nové věci bez vad (tj. výměnu věci), pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, můžete požadovat jen výměnu součásti.není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy (a žádat vrácení peněz). Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.vedle práv dle písm. a) a b) (tj. neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci) můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že nemůžeme dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy jako spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.4.2. V případě opakovaného výskytu opravitelné vady po opravě nebo pro větší počet opravitelných vad, máte právo na:dodání nové věci,nebo výměnu součásti,nebo právo od smlouvy odstoupit.10.5. Podmínky uplatnění vad

10.5.1. Pro uplatnění vad nejsou žádné zvláštní podmínky, kromě podmínek uvedených v této části A, tj. zejména zaslání zboží zpět na naší adresu, popsání vady a volby práva z odpovědnosti za vady.

10.5.2. Jestliže již došlo k vybalení kontaktní čočky z přepravního pouzdra (blisteru), je nutné, aby byla čočka zaslána v pouzdru s roztokem. Pokud nebude tento postup dodržen, je možné, že dojde v průběhu přepravy k poškození v rozsahu, který neumožní řádné posouzení reklamovaného zboží.

10.6. Vady se uplatňují u prodávajícího na adrese

Jan Kotík - SWIFT
Dělnická 661
500 04 Hradec Králové

10.7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace (popis vady) a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

10.8. Průběh reklamace

10.8.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

10.8.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10.8.3. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

10.8.4. O vyřízení reklamace je prodávající spotřebitele vyrozumět a kupující je povinen zboží převzít.

10.8.5. Po vyřízení reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.8.6. Pro uplatnění vad zboží (reklamaci) můžete použít i tento formulář zde.

Loading...