Ochrana osobních údajů a soubory Cookies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(viz obchodní podmínky)

20.1. Vaše osobní údaje (viz níže) uchováváme jako jejich správce v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“).
20.2. Odesláním objednávky nám dobrovolně poskytujete Vaší osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také fakturační údaje. Zároveň souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje budou použity výlučně pro účely vyřízení objednávky a pro případné uplatnění práv smluvních stran po jejím vyřízení. Údaje budeme uchovávat do odvolání Vašeho souhlasu, jinak po dobu tří let od jejich poskytnutí.
20.3. Osobní údaje nebudou zneužity. Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky.
20.4. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme Vám povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení oúčelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,příjemci, případně kategoriích příjemců.Jako správce máme právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
20.5. Jestli se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás dle § 21 ZOO Úpožádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.Je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů majetková újma, můžete se jí domáhat dle NOZ.

COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které umísťujeme na váš počítač, stejně jako většina portálů na internetu. Stránky je ukládají na váš disk v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

 

JAK SE COOKIES POUŽÍVAJÍ?

S pomocí cookies si naše stránky pamatují:

  • vaše zobrazovací preference, například nastavení velikosti písma  
  • jak jste naše stránky našli
  • jaké používáte zařízení
  • vaše přihlašovací jméno, pokud se přihlašujete s volbou "pamatovat si mě"
  • zda jste souhlasili s využíváním cookies
  • identifikátor vašeho prohlížeče, abychom věděli, jestli jste naše stránky již v minulosti navštívili

 

Tyto údaje používáme pro statistiku o návštěvnosti našeho webu, k zapamatování vašeho uživatelského jména (pokud tuto volbu vyberete) a vaše uživatelské nastavení, pokud se na našem webu přihlašujete.

 

 

PROČ VÁM TO SDĚLUJEME?

Z nařízení EU, které vešlo v platnost od 1.10.2015:

Členské státy zajistí, aby uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím bylo v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele povoleno pouze pod podmínkou, že dotčený účastník či uživatel poskytl svůj souhlas poté, co mu byly poskytnuty jasné a úplné informace v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelu zpracování. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo je-li to nezbytně nutné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti poskytovat služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.

Převzaté zákonem o elektronických komunikacích

§89: Důvěrnost komunikací

(1) Podnikatelé zajišťující veřejné komunikační sítě nebo poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou povinni zajistit technicky a organizačně důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů, které se přenášejí prostřednictvím jejich veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Zejména nepřipustí odposlech, ukládání zpráv nebo jiné druhy zachycení nebo sledování zpráv a s nimi spojených údajů osobami jinými, než jsou uživatelé, bez souhlasu dotčených uživatelů, pokud zákon nestanoví jinak36). To nebrání technickému ukládání údajů, které je nezbytné pro přenos zpráv, aniž by byla dotčena zásada důvěrnosti.

(2) Zprávou se rozumí jakákoli informace, která se vyměňuje nebo přenáší mezi konečným počtem účastníků nebo uživatelů prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, s výjimkou informace přenášené jako součást veřejného rozhlasového nebo televizního vysílání sítí elektronických komunikací, nelze-li ji přiřadit k určitelnému účastníkovi nebo uživateli, který tuto informaci přijímá.

(3) Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.

36) § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Loading...